داستانی و مذهبی

از جمله کتاب های داستانی که از نشر یار همراه به چاپ رسیده است می توان به ترنای آخر اشاره کرد، که براساس زندگی واقعی سید اسماعیل زری باف است.

کتب داستانی هم می توانند نثری خیال انگیز و رویایی داشته باشند وهم روان و صادقانه که خوانند بتواند بر بال کلمات پرواز کرده و تصویری از داستان را مجسم سازد. در واقع نوع نوشتار و قلم نویسنده بسیار می تواند تاثیر گذار باشد، از این رو نحوه توصیفی که از فضا و شرایط داستان در ذهن با تمام جزییات خلق میشود ارتباط مستقیم با توانمندی نویسنده دارد.

در داستانهای مذهبی و دینی توانمندی نویسنده به چالش کشیده میشود، زیرا از یک سو باید داستان روایت تاریخی و واقعی خود را حفظ کند و از سویی دیگر جذابیت داستانی خود را داشته باشد .